Favorite  |  Contact  |  Chinese  |  CAS
    Home         About us         Faculty         Achievements         News & Events     Communication & Cooperation     Contact us    
 
  Location :Home > Recent Publications
 Recent Publications 
Chao Li, Yuan Zong, Yanpeng Wang, Shuai Jin, Dingbo Zhang, Qianna Song, Rui Zhang and Caixia Gao. Expanded Base Editing in Rice and Wheat Using a Cas9-Adenosine Deaminase Fusion. Genome Biology. DOI:10.1186/s13059-018-1443-z - 2018-06-04
Ran Xu, Haiyue Yu, Junmin Wang, Penggen Duan, Baolan Zhang, Jing Li, Yu Li, Jinsong Xu, Jia Lyu, Na Li, Tuanyao Chai, Yunhai Li. A Mitogen‐Activated Protein Kinase Phosphatase Influences Grain Size and Weight in Rice. The Plant Journal. DOI:10.1111/tpj.13971 - 2018-06-04
Chun‐Lin Chen, Yan Cui, Man Cui, Wen‐Juan Zhou, Hui‐Lan Wu, Hong‐Qing Ling. A FIT‐Binding Protein Is Involved in Modulating Iron and Zinc Homeostasis in Arabidopsis. Plant, Cell & Environment. DOI:10.1111/pce.13321 - 2018-05-28
Yi Zhang, Da Li, Dingbo Zhang, Xiaoge Zhao, Xuemin Cao, Lingli Dong, Jinxing Liu, Kunling Che, Huawei Zhang, Caixia Gao, Daowen Wang. Analysis of the Functions of TaGW2 Homoeologs in Wheat Grain Weight and Protein Content Traits. The Plant Journal. DOI:10.1111/tpj.13903 - 2018-05-28
Zhen Liang, Kunling Chen, Yan Yan, Yi Zhang, Caixia Gao. Genotyping Genome‐edited Mutations in Plants Using CRISPR Ribonucleoprotein Complexes. Plant Biotechnology Journal. DOI:10.1111/pbi.12938 - 2018-05-28
Hong-Qing Ling, Bin Ma, Xiaoli Shi, Hui Liu, Lingli Dong, Hua Sun, Yinghao Cao, Qiang Gao, Shusong Zheng, Ye Li, Ying Yu, Huilong Du, Ming Qi, Yan Li, Hongwei Lu, Hua Yu, Yan Cui, Ning Wang, Chunlin Chen, Huilan Wu, Yan Zhao, Juncheng Zhang, Yiwen Li, Wenjuan Zhou, Bairu Zhang, Weijuan Hu, Michiel J. T. van Eijk, Jifeng Tang, Hanneke M. A. Witsenboer, Shancen Zhao, Zhensheng Li, Aimin Zhang, Daowen Wang & Chengzhi Liang. Genome Sequence of the Progenitor of Wheat A Subgenome Triticum urartu. Nature. DOI:10.1038/s41586-018-0108-0 - 2018-05-10
Ran Xu, Penggen Duan, Haiyue Yu, Zhengkui Zhou, Baolan Zhang, Ruci Wang, Jing Li, Guozheng Zhang, Shangshang Zhuang, Jia Lyu, Na Li, Tuanyao Chai, Zhixi Tian, Shanguo Yao, Yunhai Li. Control of Grain Size and Weight by the OsMKKK10-OsMKK4-OsMAPK6 Signaling Pathway in Rice. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2018.04.004 - 2018-05-10
Qing Li, Chao Fang, Zongbiao Duan, Yucheng Liu, Hao Qin, Jixiang Zhang, Peng Sun, Wenbin Li, Guodong Wang and Zhixi Tian. Functional Conservation and Divergence of GmCHLI Genes in Polyploid Soybean. Plant Journal. DOI: 10.1111/tpj.13282 - 2016-11-14
Tao Wang, Cheng Chang, Cheng Gu, Sanyuan Tang, Qi Xie and Qian-Hua Shen. An E3 Ligase Affects the Stability of A Powdery Mildew Receptor and Attenuates Immunity. Plant Physiology. DOI: 10.1104/pp.16.01520 - 2016-11-11
Liangliang Chen, Yuancheng Peng, Juan Tian, Xiaohong Wang, Zhaosheng Kong, Tonglin Mao, Ming Yuan, Yunhai Li. TCS1, a Microtubule-Binding Protein, Interacts with KCBP/ZWICHEL to Regulate Trichome Cell Shape in Arabidopsis thaliana. PLoS Genetics. DOI:10.1371/journal.pgen.1006266 - 2016-10-24
Jun Li, Xiangbing Meng, Yuan Zong, Kunling Chen, Huawei Zhang, Jinxing Liu, Jiayang Li, and Caixia Gao. Gene Replacements and Insertions in Rice by Intron Targeting Using CRISPR–Cas9. Nature Plants. DOI:10.1038/nplants.2016.139 - 2016-09-13
Handong Su, Yalin Liu, Yong-Xin Liu, Zhenling Lv, Hongyao Li, Shaojun Xie, Zhi Gao, Junling Pang, Xiu-Jie Wang, Jinsheng Lai, James A. Birchler, Fangpu Han. Dynamic Chromatin Changes Associated with De Novo Centromere Formation in Maize Euchromatin. Plant Journal. DOI:10.1111/tpj.13305z - 2016-09-01
Yi Zhang, Zhen Liang, Yuan Zong, Yanpeng Wang, Jinxing Liu, Kunling Chen, Jin-Long Qiu and Caixia Gao. Efficient and Transgene-Free Genome Editing in Wheat through Transient Expression of CRISPR/Cas9 DNA or RNA. Nature Communications. DOI:10.1038/ncomms12617 - 2016-08-29
Dongming Li, Xing Fu, Lin Guo, Zhigang Huang, Yongpeng Li, Yang Liu, Zishan He, Xiuwei Cao, Xiaohan Ma, Meicheng Zhao, Guohui Zhu, Langtao Xiao, Haiyang Wang, Xuemei Chen, Renyi Liu, and Xigang Liu. FAR-RED ELONGATED HYPOCOTYL3 Activates SEPALLATA2 but Inhibits CLAVATA3 to Regulate Meristem Determinacy and Maintenance in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci U S A. DOI:10.1073/pnas.1602960113 - 2016-08-16
Na Li and Yunhai Li. Signaling pathways of seed size control in plants. Current Opinion in Plant Biology. DOI:10.1016/j.pbi.2016.05.008 - 2016-08-16
Shijia Zhang,Huan Zhou,Feng Yu,Feng Gao,Jianhua He,Cuimin Liu. The functional partition of Cpn60α and Cpn60β subunits in recognition of substrate and cooperation with cochaperonins. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2016.04.019 - 2016-08-16
Shijia Zhang,Huan Zhou,Feng Yu,Cuicui Bai,Qian Zhao,Jianhua He and Cuimin Liu. Structural insight into the cooperation of chloroplast chaperonin subunits. BMC Biology. DOI:10.1186/s12915-016-0251-8 - 2016-08-16
Xiang Guo,Handong Su,Qinghua Shi,Shulan Fu,Jing Wang,Xiangqi Zhang,Zanmin Hu,Fangpu Han. De Novo Centromere Formation and Centromeric Sequence Expansion in Wheat and its Wide Hybrids. PLOS GENETICS. DOI:10.1371/journal.pgen.1005997 - 2016-08-16
Xiangbin Chen,Qinfang Yao,Xiuhua Gao,Caifu Jiang,Nicholas P. Harberd,Xiangdong Fu. Shoot-to-Root Mobile Transcription Factor HY5 Coordinates Plant Carbon and Nitrogen Acquisition. Current Biology. DOI:10.1016/j.cub.2015.12.066 - 2016-08-16
Tengfei Liu,Chao Fang,Yanming Ma,Yanting Shen,Congcong Li,Qing Li,Min Wang,Shulin Liu,Jixiang Zhang,Zhengkui Zhou,Rui Yang,Zheng Wang,Zhixi Tian. Global investigation of the coevolution of MIRNA genes and microRNA targets during soybean domestication. The Plant Journal. DOI:10.1111/tpj.13113 - 2016-08-16
 
  3 Page(s)   123NextFinal
 
 
Copyright © State Key Laboratory of Plant Cell and Chromosome Engineering
Address: No.1, West Beichen Road, Chaoyang District, Beijing, China Tel: 010-64806537 Fax: 010-64806537