Favorite  |  Contact  |  Chinese  |  CAS
    Home         About us         Faculty         Achievements         News & Events     Communication & Cooperation     Contact us    
 
  Location :Home > Recent Publications
 Recent Publications 
Zhengkui Zhou,Zheng Wang,Weiyu Li,Chao Fang,Yanting Shen,Congcong Li,Yunshuai Wu,Zhixi Tian. Comprehensive analyses of microRNA genes evolution in paleopolyploid soybean genome. The Plant Journal DOI:10.1111/tpj.12293 - 2013-07-23
Bing Zhang,Zhenling Lv,Junling Pang,Yalin Liu,Xiang Guo,Shulan Fu,Jun Li,Qianhua Dong,Hua-Jun Wu,Zhi Gao,Xiu-Jie Wang and Fangpu Han. Formation of a Functional Maize Centromere after Loss of Centromeric Sequences and Gain of Ectopic Sequences. Plant Cell DOI:10.1105/tpc.113.110015 - 2013-06-17
Yanjie Luo,Zhijuan Wang,Hongtao Ji,Hui Fang,Shuangfeng Wang,Lining Tian,Xia Li. An Arabidopsi homolog of importin beta 1 is required for ABA response and drought tolerance. The Plant Journal
DOI:10.1111/tpj.12207
- 2013-04-22
Hongtao Zhao, Lei Liu, Huixian Mo, Litao Qian, Ying Cao, Sujuan Cui, Xia Li, Ligeng Ma. The ATP-Binding Cassette Transporter ABCB19 Regulates Postembryonic Organ Separation in Arabidopsis. PLoS ONE doi:10.1371/journal.pone.0060809.g001 - 2013-04-22
Hua Shi,Qiujing Shen,Yiping Qi,Haojie Yan,Haozhen Nie,Yongfang Chen,Ting Zhao,Fumiaki Katagiric and Dingzhong Tang. BR-SIGNALING KINASE1 Physically Associates with FLAGELLIN SENSING2 and Regulates Plant Innate Immunity in Arabidopsis. The Plant Cell DOI:10.1105/tpc.112.107904 - 2013-04-22
Cheng Chang,Deshui Yu,Jian Jiao,Shaojuan Jing,Paul Schulze-Lefert,and Qian-Hua Shen. Barley MLA Immune Receptors Directly Interfere with Antagonistically Acting Transcription Factors to Initiate Disease Resistance Signaling. The Plant Cell DOI:10.1105/tpc.113.109942 - 2013-04-22
Shulan Fu,Zhenling Lv,Zhi Gao,Huajun Wu,Junling Pang,Bing Zhang,Qianhua Dong,Xiang Guo,Xiu-Jie Wang,James A. Birchler,and Fangpu Han. De novo centromere formation on a chromosome fragment in maize. PNAS DOI:10.1073/pnas.1303944110 - 2013-04-22
Hong-Qing Ling,Shancen Zhao,Dongcheng Liu,Junyi Wang,Hua Sun,Chi Zhang,Huajie Fan,Dong Li,Lingli Dong,Yong Tao,Chuan Gao,Huilan Wu,Yiwen Li,Yan Cui,Xiaosen Guo,Shusong Zheng,Biao Wang,Kang Yu,Qinsi Liang,Wenlong Yang,Xueyuan Lou,Jie Chen,Mingji Feng,Jianbo Jian,Xiaofei Zhang,Guangbin Luo,Ying Jiang,Junjie Liu,Zhaobao Wang,Yuhui Sha,Bairu Zhang,Huajun Wu,Dingzhong Tang,Qianhua Shen,Pengya Xue,Shenhao Zou,Xiujie Wang,Xin Liu,Famin Wang,Yanping Yang,Xueli An,Zhenying Dong,Kunpu Zhang,Xiangqi Zhang,Ming-Cheng Luo,Jan Dvorak,Yiping Tong,Jian Wang,Huanming Yang,Zhensheng Li,Daowen Wang,Aimin Zhang & Jun Wang. Draft genome of the wheat A-genome progenitor Triticum urartu. Nature DOI:10.1038/nature11997 - 2013-04-22
Huakun Zhang,Yao Bian,Xiaowan Gou,Bo Zhu,Chunming Xu,Bao Qi,Ning Li,Sachin Rustgi,Hao Zhou,Fangpu Han,Jiming Jiang,Diter von Wettstein, and Bao Liu. Persistent whole-chromosome aneuploidy is generally associated with nascent allohexaploid wheat. PNAS DOI:10.1073/pnas.1300153110 - 2013-04-22
Yuancheng Peng,Wenying Ma,Liangliang Chen,Lei Yang,Shengjun Li,Hongtao Zhao,Yankun Zhao,Weihuan Jin,Na Li,Michael W Bevan,Xia Li,Yiping Tong, and Yunhai Li. Control of root meristem size by DA1-related protein 2 in Arabidopsis thaliana. Plant Physiology DOI:10.1104/pp.112.210237 - 2013-04-22
Zhixi Tian,Meixia Zhao,Maoyun She,Jianchang Du,Steven B. Cannon,Xin Liu,Xun Xu,Xinpeng Qi,Man-Wah Li,Hon-Ming Lam,Jianxin Ma. Genome-Wide Characterization of Nonreference Transposons Reveals Evolutionary Propensities of Transposons in Soybean. Plant Cell DOI:10.1105/tpc.112.103630 - 2013-04-22
Ning Wang,Yan Cui,Yi Liu,Huajie Fan,Juan Du,Zongan Huang,Youxi Yuan,Huilan Wu and Hong-Qing Ling. Requirement and Functional Redundancy of Ib Subgroup bHLH Proteins for Iron Deficiency Responses and Uptake in Arabidopsis thaliana. Molecular Plant DOI:10.1093/mp/sss089 - 2013-04-22
Shaokui Wang,Kun Wu,Qingbo Yuan,Xueying Liu,Zhengbin Liu,Xiaoyan Lin,Ruizhen Zeng,Haitao Zhu,Guojun Dong,Qian Qian,Guiquan Zhang & Xiangdong Fu. Control of grain size, shape and quality by OsSPL16 in rice. Nature Genetics DOI:10.1038/ng.2327 - 2013-04-22
Shiwei Bai,Jie Liu,Cheng Chang,Ling Zhang,Takaki Maekawa,Qiuyun Wang,Wenkai Xiao,Yule Liu,Jijie Chai,Frank L. W. Takken,Paul Schulze-Lefert,Qian-Hua Shen.Structure-Function Analysis of Barley NLR Immune Receptor MLA10 Reveals Its Cell Compartment Specific Activity in Cell Death and Disease Resistance. PLoS PATHOGENS DOI:10.1371/journal.ppat.1002752 - 2013-04-22
The Tomato Genome Consortium.The tomato genome sequence provides insights into fleshy fruit evolution. Nature DOI:10.1038/nature11119 - 2013-04-22
Qianhua Dong,Fangpu Han. Phosphorylation of histone H2A is associated with centromere function and maintenance in meiosis. The Plant Journal DOI: 10.1111/j.1365-313X.2012.05029.x - 2013-04-22
Chunpeng Yao,Yingying Wu,Haozhen Nie,Dingzhong Tang. RPN1a, a 26S proteasome subunit, is required for innate immunity in Arabidopsis. The Plant Journal DOI:10.1111/j.1365-313X.2012.05048.x
- 2013-04-22
 
  3 Page(s)   FirstPrev123
 
 
Copyright © State Key Laboratory of Plant Cell and Chromosome Engineering
Address: No.1, West Beichen Road, Chaoyang District, Beijing, China Tel: 010-64806537 Fax: 010-64806537