Favorite  |  Contact  |  Chinese  |  CAS
    Home         About us         Faculty         Achievements         News & Events     Communication & Cooperation     Contact us    
 
  Location :Home > Achievements > Publications
publications in 2017
 Date:04-06-2018 Page Views:
Print
Close

Yuan Zong, Yanpeng Wang, Chao Li, Rui Zhang, Kunling Chen, Yidong Ran, Jin-Long Qiu, Daowen Wang, and Caixia Gao: Precise Base Editing in Rice, Wheat and Maize with a Cas9-Cytidine Deaminase Fusion. Nature Biotechnology 2017, 35(5):438

2.

Sijia Lu, Xiaohui Zhao, Yilong Hu, Shulin Liu, Haiyang Nan, Xiaoming Li, Chao Fang, Dong Cao, Xinyi Shi, Lingping Kong, Tong Su, Fengge Zhang, Shichen Li, Zheng Wang, Xiaohui Yuan, Elroy R Cober, James L Weller, Baohui Liu, Xingliang Hou, Zhixi Tian, and Fanjiang Kong: Natural Variation at the Soybean J Locus Improves Adaptation to the Tropics and Enhances Yield. Nature Genetics 2017, 49(5):773

3.

Dingbo Zhang, Huawei Zhang, Tingdong Li, Kunling Chen, Jin-Long Qiu, and Caixia Gao: Perfectly matched 20-nucleotide guide RNA sequences enable robust genome editing using high-fidelity SpCas9 nucleases. Genome Biology 2017, 18(1):191

4.

Chao Fang, Yanming Ma, Shiwen Wu, Zhi Liu, Zheng Wang, Rui Yang. Guanghui Hu, Zhengkui Zhou, Hong Yu, Min Zhang, Yi Pan, Guoan Zhou, Haixiang Ren, Weiguang Du, Hongrui Yan, Yanping Wang, Dezhi Han, Yanting Shen, Shulin Liu, Tengfei Liu, Jixiang Zhang, Hao Qin, Jia Yuan, Xiaohui Yuan, Fanjiang Kong, Baohui Liu, Jiayang Li, Zhiwu Zhang, Guodong Wang, Baoge Zhu, and Zhixi Tian: Genome-Wide Association Studies Dissect the Genetic Networks underlying Agronomical Traits in Soybean. Genome Biology 2017, 18(1):161

5.

Zhen Liang, Kunling Chen, Tingdong Li, Yi Zhang, Yanpeng Wang, Qian Zhao, Jinxing Liu, Huawei Zhang, Cuimin Liu, Yidong Ran, and Caixia Gao: Efficient DNA-Free Genome Editing of Bread Wheat using CRISPR/Cas9 Ribonucleoprotein Complexes. Nature Communications 2017, 8:14261

6.

Kangquan Yin, Caixia Gao, and Jin-Long Qiu: Progress and Prospects in Plant Genome Editing. Nature Plants 2017, 3:17107

7.

Dali Zeng, Zhixi Tian, Yuchun Rao, Guojun Dong, Yaolong Yang, Lichao Huang, Yujia Leng, Jie Xu, Chuan Sun, Guangheng Zhang, Jiang Hu, LiZhu, Zhenyu Gao, XingmingHu, Longbiao Guo, GuoshengXiong, Yonghong Wang, Jiayang Li, and Qian Qian: Rational Design of High-Yield and Superior-Quality Rice. Nature Plants 2017, 3:17031

8.

Meng Wang, Shubin Wang, Zhen Liang, Weiming Shi, Caixia Gao, and Guangmin Xia: From Genetic Stock to Genome Editing: Gene Exploitation in Wheat. Trends in Biotechnology 2017, doi: 10.1016/j.tibtech.2017.10.002

9.

Hui Dong, Jack Dumenil, Fu-Hao Lu, Na Li, Hannes Vanhaeren, Christin Naumann, Maria Klecker, Rachel Prior, Caroline Smith, Neil McKenzie, Gerhard Saalbach, Liangliang Chen, Tian Xia, Nathalie Gonzalez, Mathilde Seguela, Dirk Inze, Nico Dissmeyer, Yunhai Li, and Michael W Bevan.: Ubiquitylation Activates a Peptidase that Promotes Cleavage and Destabilization of Its Activating E3 Ligases and Diverse Growth Regulatory Proteins to Limit Cell Proliferation in Arabidopsis. Genes & Development 2017, 31(2):197

10.

Shuansuo Wang, Kun Wu, Qian Qian, Qian Liu, Qi Li, Yajun Pan, Yafeng Ye, Xueying Liu, Jing Wang, Jianqing Zhang, Shan Li, Yuejin Wu, and Xiangdong Fu: Non-Canonical Regulation of SPL Transcription Factors by a Human OTUB1-Like Deubiquitinase Defines a New Plant Type Rice Associated with Higher Grain Yield. Cell Research 2017, 27(9):1142

11.

Zulfiqar Ali Sahito, Lixiang Wang, Zhengxi Sun, Qiqi Yan, Xingke Zhang, Qiong Jiang, Ihteram Ullah, Yiping Tong, and Xia Li: The miR172c-NNC1 Module Modulates Root Plastic Development in Response to Salt in Soybean. BMC Plant Biology 2017, 17(1):229

12.

Xin Wang, Guangbin Luo, Wenlong Yang, Yiwen Li, Jiazhu Sun, Kehui Zhan, Dongcheng Liu, and Aimin Zhang: Genetic Ddiversity, Ppopulation Structure and Mmarker-Ttrait Aassociations for Aagronomic and Ggrain Ttraits in Wwild Ddiploid Wheat Triticum urartu. BMC Plant Biology 2017, 17(1):112

13.

Xiaoling Ma, Muhammad Sajjad, Jing Wang, Wenlong Yang, Jiazhu Sun, Xin Li, Aimin Zhang, and Dongcheng Liu: Diversity, Distribution of Puroindoline Genes and Their Effect on Kernel Hardness in a Diverse Panel of Chinese Wheat Germplasm. BMC Plant Biology 2017, 17(1):158

14.

Muhammad Sajjad, Xiaoling Ma, Sultan Habibullah Khan, Muhammad Shoaib, Yanhong Song, Wenlong Yang, Aimin Zhang, and Dongcheng Liu: TaFlo2-A1, an Ortholog of Rice Flo2, Is Associated with Thousand Grain Weight in Bread Wheat (Triticum aestivum L.). BMC Plant Biology 2017, 17(1):164

15.

An Shao, Wenying Ma, Xueqiang Zhao, Mengyun Hu, Xue He, Wan Teng, Hui Li, and Yiping Tong: The Auxin Biosynthetic TRYPTOPHAN AMINOTRANSFERASE RELATED TaTAR2.1-3A Increases Grain Yield of Wheat. Plant Physiology 2017, 174(4):2274

16.

Xiaoyang Chen, Hua Zhang, Huayue Sun, Hongbing Luo, Li Zhao, Zhaobin Dong, Shuangshuang Yan, Cheng Zhao, Renyi Liu, Chunyan Xu, Song Li, Huabang Chen, and Weiwei Jin: IRREGULAR POLLEN EXINE1 Is a Novel Factor in Anther Cuticle and Pollen Exine Formation. Plant Physiology 2017, 173(1):307

17.

Yamuna Somaratne, Youhui Tian, Hua Zhang, Mingming Wang, Yanqing Huo, Fengge Cao, Li Zhao, and Huabang Chen: ABNORMAL POLLEN VACUOLATION1 (APV1) Is Required for Male Fertility by Contributing to anther Cuticle and Pollen Exine Formation in Maize. Plant Journal 2017, 90(1):96

18.

Naxin Huo, Lingli Dong, Shengli Zhang, Yi Wang, Tingting Zhu, Toni Mohr, Susan Altenbach, Zhiyong Liu, Jan Dvorak, Olin D. Anderson, Ming-Cheng Luo, Daowen Wang, and Yong Q. Gu: New insights into structural organization and gene duplication in a 1.75-Mb genomic region harboring the alpha-gliadin gene family in Aegilops tauschii, the source of wheat D genome. Plant Journal 2017, 92(4):571

19.

Yang Liu, Handong Su, Yalin Liu, Jing Zhang, Qianhua Dong, James A. Birchler, and Fangpu Han: Cohesion and Centromere Activity Are Required for Phosphorylation of Histone H3 in Maize. Plant Journal 2017, doi: 10.1111/tpj.13748

20.

Jing Wang, Yalin Liu, Handong Su, Xianrui Guo, and Fangpu Han: Centromere Structure and Function Analysis in Wheat-Rye Translocation Lines. Plant Journal 2017, 91(2):199

21.

Ke Huang, Dekai Wang, Penggen Duan, Baolan Zhang, Ran Xu, Na Li, and Yunhai Li: WIDE AND THICK GRAIN 1, which Encodes an Otubain-Like Protease with Deubiquitination Activity, Influences Grain Size and Shape in Rice. Plant Journal 2017, 91(5):849

22.

Yunwei Zhang, Yang Bai, Guangheng Wu, Shenghao Zou, Yongfang Chen, Caixia Gao, and Dingzhong Tang: Simultaneous Modification of Three Homoeologs of TaEDR1 by Genome Editing Enhances Powdery Mildew Resistance in Wheat. Plant Journal 2017, 91(4):714

23.

Xiangbing Meng, Hong Yu, Yi Zhang, Fengfeng Zhuang, Xiaoguang Song, Songsong Gao, Caixia Gao, and Jiayang Li: Construction of a Genome-Wide Mutant Library in Rice Using CRISPR/Cas9. Molecular Plant 2017, 10(9):1238

24.

P. Duan, J. Xu, D. Zeng, B. Zhang, M. Geng, G. Zhang, K. Huang, L. Huang, R. Xu, S. Ge, Q. Qian, and Y. Li: Natural Variation in the Promoter of GSE5 Contributes to Grain Size Diversity in Rice. Molecular Plant 2017, 10(5):685

25.

Handong Su, Yalin Liu, Qianhua Dong, Chao Feng, Jing Zhang, Yang Liu, James A. Birchler, and Fangpu Han: Dynamic Location Changes of Bub1-Phosphorylated-H2AThr133 with CENH3 Nucleosome in Maize Centromeric Regions. New Phytologist 2017, 214(2):682

26.

F. Gao, B. Chen, J. Jiao, L. Jia, and C. Liu: Two Novel Vesicle-Inducing Proteins in Plastids 1 Genes Cloned and Characterized in Triticum urartu. PLoS ONE 2017, 12(1):e0170439

27.

Na Li, Shiming Li, Kunpu Zhang, Wenjie Chen, Bo Zhang, Daowen Wang, Dengcai Liu, Baolong Liu, and Huaigang Zhang: ThMYC4E, Candidate Blue Aleurone 1 Gene Controlling the Associated Trait in Triticum aestivum. PLoS ONE 2017, 12(7):e0181116

28.

Chunmei Guan, Binbin Wu, Ting Yu, Qingqing Wang, Naden T Krogan, Xigang Liu, Yuling Jiao: Spatial Auxin Signaling Controls Leaf Flattening in Arabidopsis. Current Biology 2017, 27(19):2940

29.

Wan Teng, Yanyan Zhao, Xinping Chen, Xueqiang Zhao, Xue He, Wenying Ma, Yan Deng and Yiping Tong: Genome-wide Identification, Characterization, and Expression Analysis of PHT1 Phosphate Transporters in Wheat. Frontiers in Plant Science 2017, doi: 10.710416667

30.

Yuan Zong, Xinyuan Xi, Baolong Liu, Shiming Li, Daowen Wang, and Huaigang Zhang: Allelic Variation and Transcriptional Isoforms of Wheat TaMYC1 Gene Regulating Anthocyanin Synthesis in Pericarp. Frontiers in Plant Science 2017, 8: 1645

31.

Wenlong Yang, Xueyuan Lou, Juan Li, Mingyu Pu, Ameer A. Mirbahar, Dongcheng Liu, Jiazhu Sun, Kehui Zhan, Lixiong He, and Aimin Zhang: Cloning and Functional Analysis of MADS-box Genes, TaAG-A and TaAG-B, from a Wheat K-type Cytoplasmic Male Sterile Line. Frontiers in Plant Science 2017, 1.084027778

32.

Na Zhang, Xiaoli Fan, Fa Cui, Chunhua Zhao, Wei Zhang, Xueqiang Zhao, Lijuan Yang, Ruiqing Pan, Mei Chen, Jie Han, Jun Ji, Dongcheng Liu, Zongwu Zhao, Yiping Tong, Aimin Zhang, Tao Wang, and Junming Li: Characterization of the Ttemporal and Spatial Expression of Wheat (Triticum aestivum L.) Plant Height at the QTL Level and Their Influence on Yield-Related Traits. Theoretical & Applied Genetics 2017, 130(6):1235

33.

Yong Wang, Jingzhong Xie, Huaizhi Zhang, Bingmin Guo, Shunzong Ning, Yongxing Chen, Ping Lu, Qiuhong Wu, Miaomiao Li, Deyun Zhang, Guanghao Guo, Yan Zhang, Dengcai Liu, Shaokui Zou·, Jianwei Tang, Hong Zhao, Xicheng Wang, Jun Li, Wuyun Yang, Tingjie Cao, Guihong Yin, and Zhiyong Liu: Mapping Stripe Rust Resistance Gene YrZH22 in Chinese Wheat Cultivar Zhoumai 22 by Bulked Segregant RNA-Seq (BSR-Seq) and Comparative Genomics Analyses. Theoretical & Applied Genetics 2017, 130(10):2191

34.

Kang Yu, Dongcheng Liu, Wenying Wu, Wenlong Yang, Jiazhu Sun, Xin Li, Kehui Zhan, Dangqun Cui, Hongqing Ling, Chunming Liu, and Aimin Zhang: Development of an Integrated Linkage Map of Einkorn Wheat and Its Application for QTL Mapping and Genome Sequence Anchoring. Theoretical & Applied Genetics 2017, 130(1):53

35.

Fa Cui, Na Zhang, Xiaoli Fan, Wei Zhang, Chunhua Zhao, Lijuan Yang, Ruiqing Pan, Mei Chen, Jie Han, Xueqiang Zhao, Jun Ji, Yiping Tong, Hongxia Zhang, Jizeng Jia, Guangyao Zhao, Junming Li: Utilization of a Wheat660K SNP Array-Derived High-Density Genetic Map for High-Resolution Mapping of a Major QTL for Kernel Number. Scientific Reports 2017, 7(1): 3788

36.

Pei Du, Lifang Zhuang, Yanzhi Wang, Li Yuan, Qing Wang, Danrui Wang, Dawadondup, Lijun Tan, Jian Shen, Haibin Xu, Han Zhao, Chenggen Chu, and Zengjun Qi: Development of Oligonucleotides and Multiplex Probes for Quick and Accurate Identification of Wheat and Thinopyrum bessarabicum Chromosomes. Genome 2017, 60(2):93

37.

Jun Li, Huawei Zhang, Xiaomin Si, Youhui Tian, Kunling Chen, Jinxing Liu, Huabang Chen, and Caixia Gao: Generation of Thermosensitive Male-Sterile Maize by Targeted Knockout of the ZmTMS5 Gene. Journal of Genetics and Genomics 2017, 44(9):465

38.

Jing Yuan, Qinghua Shi, Xiang Guo, Yalin Liu, Handong Su, Xianrui Guo, Zhenling Lv, and Fangpu Han: Site-Specific Transfer of Chromosomal Segments and Genes in Wheat Engineered Chromosomes. Journal of Genetics and Genomics 2017, 44(11):531

39.

Jingzhong Xie, Naxin Huo, Shenghui Zhou, Yi Wang, Guanghao Guo, Karin R. Deal, Shuhong Ouyang, Yong Liang, Zhenzhong Wang, Lichan Xiao, Tingting Zhu, Tiezhu Hu, Vijay Tiwari, Jianwei Zhang, Hongxia Li, Zhongfu Ni, Yingyin Yao, Huiru Peng, Shengli Zhang, Olin D. Anderson, Patrick E. McGuire, Jan Dvorak, Ming-Cheng Luo, Zhiyong Liu, Yong Q. Gu, Qixin Sun: Sequencing and Comparative Analysis of Aegilops tauschii Chromosome Arm 3DS Revealed Rapid Evolution of Triticeae genomes. Journal of Genetics and Genomics 2017, 44:51

40.

Yanpeng Wang, Yuan Zong, and Caixia Gao: Targeted Mutagenesis in Hexaploid Bread Wheat Using the TALEN and CRISPR/Cas Systems. Methods Mol Biol 2017, 1679:169

41.

Haijuan Lou, Lingli Dong, Kunpu Zhang, Da-Wei Wang, Maolin Zhao, Yiwen Li, Chaowu Rong, Huanju Qin, Aimin Zhang, Zhenying Dong, and Daowen Wang: High-Throughput Mining of E-Genome-Specific SNPs for Characterizing Thinopyrum elongatum Introgressions in Common Wheat. Molecular Ecology Resource 2017, 17(6):1318

42.

Jieli Wang, Minqiang Tang, Sheng Chen, Xiangfeng Zheng, Huixian Mo, Shengjun Li, Zheng Wang, Keming Zhu, Lina Ding, Shengyi Liu, Yunhai Li, and Xiaoli Tan: Down-Regulation of BnDA1, Whose Gene Locus Is Associated with the Seeds Weight, Improves the Seeds Weight and Organ Size in Brassica napus. Plant Biotechnology Journal 2017, 15(8):1024

43.

Renjie Jiao and Caixia Gao: Anything Impossible with CRISPR/Cas9? Science China Life Sciences 2017, 60(5):445

44.

Yidong Ran, Zhen Liang, and Caixia Gao: Current and Future Editing Reagent Delivery Systems for Plant Genome Editing. Science China Life Sciences 2017, 60(5):490

45.

Jing Zhang and Fangpu Han: Centromere Pairing Precedes Meiotic Chromosome Pairing in Plants. Science China Life Sciences 2017, doi: 10.1007/s11427-017-9109-y

46.

Youhui Tian, Senlin Xiao, Juan Liu, Yamuna Somaratne, Hua Zhang, Mingming Wang, Huairen Zhang, Li Zhao, and Huabang Chen: MALE STERILE6021 (MS6021) Is Required for the Development of anther Cuticle and Pollen Exine in Maize. Science China Life Sciences 2017, 7(1):16736

47.

Wei Zhang, Xiaoli Fan, Yingjie Gao, Lei Liu, Lijing Sun, Qiannan Su, Jie Han, Na Zhang, Fa Cui, Jun Ji, Yiping Tong, and Junming Li: Chromatin Modification Contributes to the Expression Divergence of Three TaGS2 Homoeologs in Hexaploid Wheat. Science China Life Sciences 2017, 7:44677

48.

Zhaojun Wang, Yiwen Li, Yushuang Yang, Xin Liu, Huanju Qin, Zhenying Dong, Shuhai Zheng, Kunpu Zhang, and Daowen Wang: New Insight into the Function of Wheat Glutenin Proteins as Investigated with Two Series of Genetic Mutants. Science China Life Sciences 2017, 7(1):3428

49.

Da-Wei Wang, Da Li, Junjun Wang, Yue Zhao, Zhaojun Wang, Guidong Yue, Xin Liu, Huanju Qin, Kunpu Zhang, Lingli Dong, and Daowen Wang: Genome-Wide Analysis of Complex Wheat Gliadins, the Dominant Carriers of Celiac Disease Epitopes. Science China Life Sciences 2017, 7:44609

50.

F. Gu and C. Gao: [Preface for genome editing special issue]. 生物工程学报 2017, 33(10):1661

51.

X. Han, R. Xu, P. G. Duan, H. Yu, Y. H. Luo, and Y. H. Li: Genetic Analysis and Identification of Candidate Genes for Two Spotted-Leaf Mutants (spl101 and spl102) in Rice. 遗传 2017, 39(4):346

52.

Yina Jiang, Wanxiao Wang, Qiujin Xie, Na Liu, Lixia Liu, Dapeng Wang, Xiaowei Zhang, Chen Yang, Xiaoya Chen, Dingzhong Tang, and Ertao Wang: Plants Transfer Lipids to Sustain Colonization by Mutualistic Mycorrhizal and Parasitic Fungi. Science 2017, 356(6343):1172

53.

Qiujing Shen, Gildas Bourdais, Huairong Pan, Silke Robatzek, and Dingzhong Tang: Arabidopsis Glycosylphosphatidylinositol-Anchored Protein LLG1 Associates with and Modulates FLS2 to Regulate Innate Immunity. Proc Natl Acad Sci U S A 2017, 114(22):5749

54.

Dingzhong Tang, Guoxun Wang, and Jian-Min Zhou: Receptor Kinases in Plant-Pathogen Interactions: More Than Pattern Recognition. Plant Cell 2017, 29(4):618-637

55.

Na Liu, Katharina Hake, Wei Wang, Ting Zhao, Tina Romeis, and Dingzhong Tang: CALCIUM-DEPENDENT PROTEIN KINASE5 Associates with the Truncated NLR Protein TIR-NBS2 to Contribute to exo70B1-Mediated Immunity. Plant Cell 2017, 29(4):746

56.

Min Zhu, Lei Jiang, Baohui Bai, Wenyang Zhao, Xiaojiao Chen, Jia Li, Yong Liu, Zhengqiang Chen, Boting Wang, Chunli Wang, Qian Wu, Qianhua Shen, Savithramma P. Dinesh-Kumar, and Xiaorong Tao: The Intracellular Immune Receptor Sw-5b Confers Broad-Spectrum Resistance to Tospoviruses through Recognition of a Conserved 21-Amino Acid Viral Effector Epitope. Plant Cell 2017, 29(9):2214

57.

Cheng-Guo Duan, Xingang Wang, Shaojun Xie, Li Pan, Daisuke Miki, Kai Tang, Chuan-Chih Hsu, Mingguang Lei, Yingli Zhong, Yueh-Ju Hou, Zhijuan Wang, Zhengjing Zhang, Satendra K Mangrauthia, Huawei Xu, Heng Zhang, Brian Dilkes, W Andy Tao, and Jian-Kang Zhu: A Pair of Transposon-Derived Proteins Function in a Histone Acetyltransferase Complex for Active DNA Demethylation. Cell Research 2017, 27(2):226

58.

Chaofeng Wang, Weiwei Liu, Guangda Wang, Jun Li, Li Dong, Libo Han, Qi Wang, Juan Tian, Yanjun Yu, Caixia Gao, and Zhaosheng Kong: KTN80 Confers Precision to Microtubule Severing by Specific Targeting of Katanin Complexes in Plant Cells. EMBO Joural 2017, 36(23):3435-3447

59.

Mengjun Tu, Li Lin, Yilu Cheng, Xiubin He, Huihui Sun, Haihua Xie, Junhao Fu, Changbao Liu, Jin Li, Ding Chen, Haitao Xi, Dongyu Xue, Qi Liu, Junzhao Zhao, Caixia Gao, Zongming Song, Jia Qu, and Feng Gu: A 'new Lease of Life': FnCpf1 possesses DNA Cleavage Activity for Genome Editing in Human Cells. Nucleic Acids Research 2017, 45(19):11295-11304

60.

Zhicai Wang, Dayong Cui, Jing Liu, Jingbo Zhao, Cheng Liu, Wei Xin, Yuan Li, Na Liu, Dongtao Ren, Dingzhong Tang, and Yuxin Hu: Arabidopsis ZED1-Related Kinases Mediate the Temperature-Sensitive Intersection of Immune Response and Growth Homeostasis. New Phytologist 2017, 215(2):711

61.

Zhigang Huang, Ting Shi, Binglian Zheng, Rae Eden Yumul, Xigang Liu, Chenjiang You, Zhihong Gao, Langtao Xiao, and Xuemei Chen: APETALA2 Antagonizes the Transcriptional Activity of AGAMOUS in Regulating Floral Stem Cells in Arabidopsis thaliana. New Phytologist 2017, 215(3):1197

62.

Yonghan Xu, Julien Sechet, Yingbao Wu, Yaping Fu, Longfei Zhu, Jincai Li, Yinping Zhang, Emilie Gineau, Cyril Gaertner, Jian Zhou, Xiaorong Fan, Yu Liu, Li Zhou, Grégory Mouille, and Xinchun Lin: Rice Sucrose Partitioning Mediated by a Putative Pectin Methyltransferase and Homogalacturonan Methylesterification. Plant Physiology 2017, 174(3):1595

63.

Yuange Wang, Haopeng Yu, Caihuan Tian, Muhammad Sajjad, Caixia Gao, Yiping Tong, Xiangfeng Wang, and Yuling Jiao: Transcriptome Association Identifies Regulators of Wheat Spike Architecture. Plant Physiology 2017, 175(2):746

64.

Wei Li, Fengxia Zhang, Ranran Wu, Lijia Jia, Guosheng Li, Yalong Guo, Cuimin Liu, and Guodong Wang: A Novel N-Methyltransferase in Arabidopsis Appears to Feed a Conserved Pathway for Nicotinate Detoxification among Land Plants and Is Associated with Lignin Biosynthesis. Plant Physiology 2017, 174(3):1492

65.

J. Gil-Humanes, Y. Wang, Z. Liang, Q. Shan, C. V. Ozuna, S. Sanchez-Leon, N. J. Baltes, C. Starker, F. Barro, C. Gao, and D. F. Voytas: High-Efficiency Gene Targeting in Hexaploid Wheat using DNA Replicons and CRISPR/Cas9. Plant Journal 2017, 89(6):1251

66.

Mo Wang, Lu Rui, Haojie Yan, Hua Shi, Wanying Zhao, Jinshan Ella Lin, Kai Zhang, Joshua J. Blakeslee, David Mackey, Dingzhong Tang, Zhongmin Wei, and Guo-Liang Wang: The Major Leaf Ferredoxin Fd2 Regulates Plant Innate Immunity in Arabidopsis. Molecular Plant Pathology 2017,

67.

Dongmei Zhang, Zuopeng Xu, Shaoxue Cao, Kunling Chen, Shance Li, Xiangling Liu, Caixia Gao, Baocai Zhang, and Yihua Zhou: An Uncanonical CCCH-Tandem Zinc Finger Protein Represses Secondary Wall Synthesis and Controls Mechanical Strength in Rice. Molecular Plant 2017, 10.1016/j.molp.2017.11.004

68.

Dongming Li, Ana Marie S Palanca, So Youn Won, Lei Gao, Ying Feng, Ajay A Vashisht, Li Liu, Yuanyuan Zhao, Xigang Liu, Xiuyun Wu, Shaofang Li, Brandon Le, Yun Ju Kim, Guodong Yang, Shengben Li, Jinyuan Liu, James A Wohlschlegel, Hongwei Guo, Beixin Mo, Xuemei Chen, and Julie A Law: The MBD7 Complex Promotes Expression of Methylated Transgenes without significantly Altering Their Methylation status. Elife 2017, 6: 10.7554/eLife.19893.001

69.

Shanshan Chu, Jiao Wang, Ying Zhu, Shulin Liu, Xiaoqiong Zhou, Huairen Zhang, Chun-e Wang, Wenming Yang, Zhixi Tian, Hao Cheng, and Deyue Yu: An R2R3-type MYB Transcription factor, GmMYB29, Regulates Isoflavone Biosynthesis in Soybean. PLoS Genetics 2017, 13(5):e1006770

70.

Jianping Yu, Haiyan Xiong, Xiaoyang Zhu, Hongliang Zhang, Huihui Li, Jinli Miao, Wensheng Wang, Zuoshun Tang, Zhanying Zhang, Guoxin Yao, Qiang Zhang, Yinghua Pan, Xin Wang, M. A. R. Rashid, Jinjie Li, Yongming Gao, Zhikang Li, Weicai Yang, Xiangdong Fu, Zichao Li: OsLG3 Contributing to Rice Grain Length and Yield Was Mined by Ho-LAMap. BMC Biology 2017, 15(1):28

71.

Youning Wang, Jinhong Yuan, Haiyan Wu, Zhengxi Sun, Xia Li, Wei Yang, Lin Zhu, Chao Su, and Xiaodi Wang: Genome Wide Identification and Expression Profiling of Ethylene Receptor Genes during Soybean Nodulation. Frontiers in Plant Science 2017, 0.929861111

72.

Ying Wang, Lizhao Geng, Menglong Yuan, Juan Wei, Chen Jin, Min Li, Kun Yu, Ya Zhang, Huaibing Jin, Eric Wang Zhijian Chai, Xiangdong Fu, Xianggan Li: Deletion of a Target Gene in Indica rice via CRISPR/Cas9. Plant Cell Reports 2017, 36(8):1333

73.

Kunyang Wang, Zhishan Lin, Long Wang, Ke Wang, Qinghua Shi, Lipu Du, and Xingguo Ye: Development of a Set of PCR Markers Specific to Aegilops Longissima Chromosome Arms and Application in Breeding a Translocation Line. Theoretical & Applied Genetics 2017, 10.1007/s00122-017-2982-5

74.

Kuikui Ni, Fangfang Wang, Baoge Zhu, Junxiang Yang, Guoan Zhou, Yi Pan, Yong Tao, and Jin Zhong: Effects of Lactic acid Bacteria and Molasses Additives on the Microbial Community and Fermentation Quality of Soybean Silage. Bioresource Technology 2017, 238:706

75.

Long Wang, Qinghua Shi, Handong Su, Yi Wang, Lina Sha, Xing Fan, Houyang Kang, Haiqin Zhang, and Yonghong Zhou: St2-80: A New FISH Marker for St Genome and Genome Analysis in Triticeae. Genome 2017, 60(7):553

76.

Hongwei Li, Qi Zheng, Juan Zhang, Bin Li, Zhensheng Li: The Analysis of Determining Factors and Evaluation of Tolerance to Photoinhibition in Wheat (Triticum aestivum L.). Photosynthetica 2017, 55(1):69

 

1.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[ Top ]  
 
Copyright © State Key Laboratory of Plant Cell and Chromosome Engineering
Address: No.1, West Beichen Road, Chaoyang District, Beijing, China Tel: 010-64806537 Fax: 010-64806537