Favorite  |  Contact  |  Chinese  |  CAS
    Home         About us         Faculty         Achievements         News & Events     Communication & Cooperation     Contact us    
 
  Location :Home > Achievements > Publications
publications in 2016
 Date:04-06-2018 Page Views:
Print
Close

 

Jie Han, Wei Zhang, Lijing Sun, Qiannan Su, Zijing Li, Xiaoli Fan, Na Zhang, Ruiqing Pan, Fa Cui, Hui Li, Jun Ji, Junming Li: A Novel Wheat Nicotianamine Synthase Gene, TaNAS-D, Confers High Salt Tolerance in Transgenic Arabidopsis. Plant Molecular Biology Reporter 2017, 35(2): 252

 

Zhibiao Wang, Na Li, Shan Jiang, Nathalie Gonzalez, Xiahe Huang, Yingchun Wang, Dirk Inzé, Yunhai Li: SCFSAP Controls Organ Size by Targeting PPD Proteins for Degradation in Arabidopsis thaliana. Nature Communications 2016, 7: 111192

 

Ke Cao, Zhengkui Zhou, Qi Wang, Jian Guo, Pei Zhao, Gengrui Zhu, Weichao Fang, Changwen Chen, Xinwei Wang, Xiaoli Wang, Zhixi Tian, Lirong Wang: Genome-Wide Association Study of 12 Agronomic Traits in Peach. Nature Communications 2016, 7: doi: 10.1038/ncomms13246

 

Dongming Li, Xing Fu, Lin Guo, Zhigang Huang, Yongpeng Li, Yang Liu, Zishan He, Xiuwei Cao, Xiaohan Ma, Meicheng Zhao, Guohui Zhui, Langtao Xiao, Haiyang Wang, Xuemei Chen, Renyi Liud, Xigang Liu: FAR-RED ELONGATED HYPOCOTYL3 Activates SEPALLATA2 but Inhibits CLAVATA3 to Regulate Meristem Determinacy and Maintenance in Arabidopsis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2016, 113: 9375

 

Jun Li, Xiangbing Meng, Yuan Zong, Kunling Chen, Huawei Zhang, Jinxing Liu, Jiayang Li, Caixia Gao: Gene Replacements and Insertions in Rice by Intron Targeting using CRISPR-Cas9. Nature Plants 2016, 2: 16139

 

Penggen Duan, Shen Ni, Junmin Wang, Baolan Zhang, Ran Xu, Yuexing Wang, Hongqi Chen, Xudong Zhu, Yunhai Li. Regulation of OsGRF4 by OsmiR396 Controls Grain Size and Yield in Rice. Nature Plants 2016, 2: doi: 10.1038/nplants.2015.203

 

Yingxiu Xu, Weihuan Jin, Na Li, Wenjuan Zhang, Cuimin Liu, Chuanyou Li, and Yunhai Li: UBIQUITIN-SPECIFIC PROTEASE14 Interacts with ULTRAVIOLET-B INSENSITIVE4 to Regulate Endoreduplication and Cell and Organ Growth in Arabidopsis. Plant Cell 2016, 28: 1200

 

Dingzhong Tang, Jian-Min Zhou: PEPRs Spice up Plant Immunity. EMBO Journal 2016, 35: 4

 

Qinfang Yao Xiangbin Chen, Xiuhua Gao, Caifu Jiang, Nicholas P. Harberd, Xiangdong Fu: Shoot-to-Root Mobile Transcription Factor HY5 Coordinates Plant Carbon and Nitrogen Acquisition. Current Biology 2016, 26: 640

 

Na Li, Yunhai Li: Signaling Pathways of Seed Size Control in Plants. Current Opinion in Plant Biology 2016, 33: 23

 

Shijia Zhang, Huan Zhou, Feng Yu, Cuicui Bai, Qian Zhao, Jianhua He, Cuimin Liu: Structural Insight into the Cooperation of Chloroplast Chaperonin Subunits. BMC Biology 2016, 14: doi: 10.1186/s12915-016-0251-8

 

Tao Wang, Cheng Chang, Cheng Gu, Sanyuan Tang, Qi Xie, Qian-Hua Shen: An E3 Ligase Affects the NLR Receptor Stability and Immunity to Powdery Mildew. Plant Physiology 2016, 172: 2504

 

Qian Liu, N. P. Harberd, Xiangdong Fu: SQUAMOSA Promoter Binding Protein-like Transcription Factors: Targets for Improving Cereal Grain Yield. Molecular Plant 2016, 9: 765

 

Shijia Zhang, Huan Zhou, Feng Yu, Feng Gao, Jianhua He, Cuimin Liu: The Functional Partition of Cpn60α and Cpn60β Subunits in Recognition of Substrate and Cooperation with Cochaperonins. Molecular Plant 2016, 9: 1210

 

Xiang Guo, Handong Su, Qinghua Shi, Shulan Fu, Jing Wang, Xiangqi Zhang, Zanmin Hu, Fangpu Han: De Novo Centromere Formation and Centromeric Sequence Expansion in Wheat and its Wide Hybrids. PLoS Genetics 2016, 12: e1005997

 

Liangliang Chen, Yuancheng Peng, Juan Tian, Xiaohong Wang, Zhaosheng Kong, Tonglin Mao, Ming Yuan, Yunhai Li: TCS1, a Microtubule-Binding Protein, Interacts with KCBP/ZWICHEL to Regulate Trichome Cell Shape in Arabidopsis thaliana. PLoS Genetics 2016, 12:e1006266

 

Handong Su, Yalin Liu, Yong-Xin Liu, Zhenling Lv, Hongyao Li, Shaojun Xie, Zhi Gao, Junling Pang, Xiu-Jie Wang, Jinsheng Lai, James A. Birchle, Fangpu Han: Dynamic Chromatin Changes associated with De novo Centromere Formation in Maize Euchromatin. Plant Journal 2016, 88: 854

 

Tengfei Liu, Chao Fang, Yanming Ma, Yanting Shen, Congcong Li, Qing Li, Min Wang, Shulin Liu, Jixiang Zhang, Zhengkui Zhou, Zhixi Tian: Global Investigation of the Coevolution of MIRNA Genes and microRNA Targets during Soybean Domestication. Plant Journal 2016, 85: 396

 

Qing Li, Chao Fang, Zongbiao Duan, Yucheng Liu, Hao Qin, Jixiang Zhang, Peng Sun, Wenbin Li, Guodong Wang, Zhixi Tian: Functional Conservation and Divergence of GmCHLI genes in Polyploid Soybean. Plant Journal 2016, 88: 584

 

Xiang Ouyang, Xia Hong, Xueqiang Zhao, Wei Zhang, Xue He, Wenying Ma, Wan Teng, Yiping Tong: Knock out of the PHOSPHATE 2 Gene TaPHO2-A1 Improves Phosphorus Uptake and Grain Yield under Low Phosphorus Conditions in Common Wheat. Scientific Reports 2016, 6: doi: 10.1038/srep29850

 

Juncheng Zhang, Bin Li, Yanping Yang, Peiyuan Mu, Weiqiang Qian, Lingli Dong, Kunpu Zhang, Xin Liu, Huanju Qin, Hongqing Ling, Daowen Wang: A Novel Sllele of L-Galactono-1,4-Lactone Dehydrogenase Is Associated with Enhanced Drought Tolerance through Afecting Somatal Aerture in Cmmon Weat. Scientific Reports 2016, 6: 30177

 

Juncheng Zhang, Hongyuan Zheng, Yiwen Li, Hongjie Li, Xin Liu, Huanju Qin, Lingli Dong, Daowen Wang: Coexpression Network Analysis of the Genes Regulated by Two Types of Resistance Responses to Powdery Mildew in Wheat. Scientific Reports 2016, 6: doi: 10.1038/srep23805

 

Ye Li, Huilan Wu, Huajie Fan, Ting Zhao, Hong-Qing Ling: Characterization of the AtSPX3 Promoter Elucidates its Complex Regulation in Response to Phosphorus Deficiency. Plant and Cell Physiology 2016, 57: 1767

 

Simu Liu, Lisa M Bartnikas, Sigrid M Volko, Frederick M Ausubel, Dingzhong Tang: Mutation of the Glucosinolate Biosynthesis Enzyme Cytochrome P450 83A1 Monooxygenase Increases Camalexin Accumulation and Powdery Mildew Resistance. Frontiers in Plant Science 2016, 7: doi: 10.3389/fpls.2016.00227

 

Xueyuan Lou, Xin Li, Aixia Li, Mingyu Pu, Muhammad Shoaib, Dongcheng Liu, Jiazhu Sun, Aimin Zhang, Wenlong Yang: The 160 bp Insertion in the Promoter of Rht-B1i Plays a Vital Role in Increasing Wheat Height. Frontiers in Plant Science 2016, 7: doi: 10.3389/fpls.2016.00307

 

Na Fang, Ran Xu, Luojiang Huang, Baolan Zhang, Penggen Duan, NaLi, Yuehua Luo, Yunhai Li: SMALL GRAIN 11 Controls Grain Size, Grain Number and Grain Yield in Rice. Rice (N Y) 2016, 9: 64

 

Fa Cui, Xiaoli Fan, Mei Chen, Na Zhang, Chunhua Zhao, Wei Zhang, Jie Han, Jun Ji, Xueqiang Zhao, Lijuan Yang, Zongwu Zhao, Yiping Tong, Tao Wang, and Junming Li: QTL Detection for Wheat Kernel Size and Quality and the Responses of These Traits to Low Nitrogen Stress. Theoretical & Applied Genetics 2016, 129: 469

 

Ping Lu, Yong Liang, Delin Li, Zhengzhong Wang, Wenbin Li, Guoxin Wang, Yong Wang, Shenghui Zhou, Qiuhong Wu, Jingzhong Xie, Deyun Zhang, Yongxing Chen, Miaomiao Li, Yan Zhang, Qixin Sun, Chenggui Han, and Zhiyong Liu: Fine Genetic Mapping of Spot Blotch Resistance Gene Sb3 in Wheat (Triticum aestivum). Theoretical & Applied Genetics 2016, 129: 577

 

Kang Yu, Dongcheng Liu, Wenying Wu, Wenlong Yang, Jiazhu Sun, Xin Li, Kehui Zhan, Dangqun Cui, Hongqing Ling, Chunming Liu, and Aimin Zhang: Development of an Integrated Linkage Map of Einkorn Wheat and Its Application for QTL Mapping and Genome Sequence Anchoring. Theoretical & Applied Genetics 2016, 130: 53

 

Lujun Zhang, Zhixin Li, Renchun Fan, BoWei, and Xiangqi Zhang: Structural Characterization and Evolutionary Relationship of High-Molecular-Weight Glutenin Subunit Genes in Roegneria nakaii and Roegneria alashanica. International Journal of Molecular Sciences 2016, 17: doi:10.3390/ijms17071115

 

Fang Wang, Wenying Wu, Dongzhi Wang, Wenlong Yang, Jiazhu Sun, Dongcheng Liu, and Aimin Zhang: Characterization and Genetic Analysis of a Novel Light-Dependent Lesion Mimic Mutant, lm3, Showing Adult-Plant Resistance to Powdery Mildew in Common Wheat. PLoS ONE 2016, 11: e0155358

 

XueYuan Lou, Xin Li, AiXia Li, MingYu Pu, Muhammad Shoaib, DongCheng Liu, JiaZhu Sun, AiMin Zhang, and WenLong Yang: Molecular Characterization of Three GIBBERELLIN-INSENSITIVE DWARF2 Homologous Genes in Common Wheat. PLoS ONE 2016, 11: e0157642

 

Xiangdong Fu: New Insights into Plant Nutrient Dignaling and Aaptation to Fuctuating Evironments. Journal of Genetics and Genomics 2016, 43: 621

 

Chao Feng, Jing Yuan, Rui Wang, Yang Liu, James A. Birchler, and Fangpu Han: Efficient Targeted Genome Modification in Maize Using CRISPR/Cas9 System. Journal of Genetics and Genomics 2016, 43: 37

 

Hongwei Li, Qi Zheng, Zacharias A Pretorius, Bin Li, Dingzhong Tang, and Zhensheng Li: Establishment and Caracterization of New Wheat-Thinopyrum ponticum addition and Translocation Lines with Resistance to Ug99 Races. Journal of Genetics and Genomics 2016, 43: 573

 

Quan Xu, Mingzhu Zhao, Kun Wu, Xiangdong Fu, and Qian Liu: Emerging Insights into Heterotrimeric G Protein Signaling in Plants. Journal of Genetics and Genomics 2016, 43: 495

 

Chao Fang, Yanming Ma, Lichai Yuan, Zheng Wang, Rui Yang, Zhengkui Zhou, Tengfei Liu, and Zhixi Tian: Chloroplast DNA Underwent Independent Selection from Nuclear Genes during Soybean Domestication and Improvement. Journal of Genetics and Genomics 2016, 43: 217

 

Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Lin Fu, Shenghui Zhou, Jiaojiao Chen, Xiaojie Zhao, Dong Zhang, Shuhong Ouyang, Zhenzhong Wang, Dan Li, Guoxin Wang, Deyun Zhang, Chengguo Yuan, Lixin Wang, Mingshan You, Jun Han, and Zhiyong Liu: QTL Mapping of Flag Leaf Traits in Common Wheat Using an Integrated High-Density SSR and SNP Genetic Linkage Map. Euphytica 2016, 208: 337

 

Zong-An Huang, Ting Zhao, Ning Wang, and Shu-song Zheng: Ectopic Expression of Lc Differentially Regulated Anthocyanin Biosynthesis in the Floral Parts of Tobacco (Nicotiana tobacum L.) Plants. Botanical Studies 2016, 57: doi: 10.1186/s40529-016-0138-6

 

Yi Zhang, Jun Li, and Caixia Gao: Generation of Stable Transgenic Rice (Oryza sativa L.) by AgrobacteriumMediated Transformation. Current Protocols in Plant Biology 2016, 235: doi: 10.1002/cppb.20004

 

Zhen Liang, Yuan Zong, and Caixia Gao: An Efficient Targeted Mutagenesis System Using CRISPR/Cas in Monocotyledons. Current Protocols in Plant Biology 2016, 1: 329

 

Luping Liu, Bo Li, and Xigang Liu: FAR-RED ELONGATED HYPOCOTYL3 Promotes Floral Meristem Determinacy in Arabidopsis. Plant Signaling & Behavior 2016, 11: e1238545

 

Lei Liu, Fangming Wu, and Wei Zhang: A Conserved Interaction between SKIP and SMP1/2 Aids in Recruiting the Second-Step Splicing Factors to the Spliceosome in Arabidopsis. Molecular Plant 2016, 9: 1660

 

Lingli Dong, Naxin Huo, Yi Wang, Karin Deal, Daowen Wang, Tiezhu Hu, Jan Dvorak, Olin D Anderson, Ming-Cheng Luo, and Yong Q Gu: Rapid Evolutionary Dynamics in a 2.8-Mb Chromosomal Region Containing Multiple Prolamin and Resistance Gene Families in Aegilops tauschii. Plant Journal 2016, 87: 495

 

Dewei Zheng, Wenxue Ye, Qingxin Song, Fangpu Han, Tianzhen Zhang, and Z Jeffrey Chen: Histone Modifications Define Expression Bias of Homoeologous Genomes in Allotetraploid Cotton. Plant Physiology 2016, 172: 1760

 

Shengnan Zhai, Genying Li, Youwei Sun, Jianmin Song, Jihu Li, Guoqi Song, Yulian Li, Hongqing Ling, Zhonghu He, and Xianchun Xia: Genetic Analysis of Phytoene Synthase 1 (Psy1) Gene Function and Regulation in Common Wheat. BMC Plant Biology 2016, 16: 228

 

Ryoma Takeshim, Takafumi Hayashi, Jianghui Zhu, Chen Zhao, Meilan Xu, Naoya Yamaguchi, Takashi Sayama, Masao Ishimoto, Lingping Kong, Xinyi Shi, Baohui Liu, Zhixi Tian, Tetsuya Yamada, Fanjiang Kong, and Jun Abe: A Soybean Quantitative Trait Locus that Promotes Flowering under Long Days Is Identified as FT5a, a FLOWERING LOCUS T Ortholog. Journal of Experimental Botany 2016, 67: 5247

 

Y. H. Wang and H. W. Wang: Characterization of Three Novel Wheat - Thinopyrum intermedium Addition Lines with Novel Storage Protein Subunits and Resistance to Both Powdery Mildew and Stripe Rust. Journal of Genetics and Genomics 2016, 43

 

Yi Zhang, Zhen Liang, Yuan Zong, Yanpeng Wang, Jinxing Liu, Kunling Chen, Jin-Long Qiu, and Caixia Gao. Efficient and Transgene-Free Genome Editing in Wheat through Transient Expression of CRISPR/Cas9 DNA or RNA. Nature Communications 2016, 7: 12617

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[ Top ]  
 
Copyright © State Key Laboratory of Plant Cell and Chromosome Engineering
Address: No.1, West Beichen Road, Chaoyang District, Beijing, China Tel: 010-64806537 Fax: 010-64806537