Favorite  |  Contact  |  Chinese  |  CAS
    Home         About us         Faculty         Achievements         News & Events     Communication & Cooperation     Contact us    
 
  Location :Home > Achievements > Publications
Publications in 2015
 Date:11-11-2016 Page Views:
Print
Close

1. Zhengkui Zhou, Yu Jiang, Zheng Wang, Zhiheng Gou, Jun Lyu, Weiyu Li, Yanjun Yu, Liping Shu, Yingjun Zhao, Yanming Ma, Chao Fang, Yanting Shen, Tengfei Liu, Congcong Li, Qing Li, Mian Wu, Min Wang, Yunshuai Wu, Yang Dong, Wenting Wan, Xiao Wang, Zhaoli Ding, Yuedong Gao, Hui Xiang, Baoge Zhu, Suk-Ha Lee, Wen Wang, Zhixi Tian. Resequencing 302 Wild and Cultivated Accessions Identifies Genes Related to Domestication and Improvement in Soybean. Nature Biotechnology 2015, 33: 408-414 

2.        Shaokui Wang, Shan Li, Qian Liu, Kun Wu, Jianqing Zhang, Shuansuo Wang, Yi Wang, Xiangbin Chen, Yi Zhang, Caixia Gao, Feng Wang, Haixiang Huang, Xiangdong Fu. The OsSPL16-GW7 Regulatory Module Determines Grain Shape and Simultaneously Improves Rice Yield and Grain Quality. Nature Genetics 2015, 47: 949-954 

3.        Xiang Ji, Huawei Zhang, Yi Zhang, Yanpeng Wang, Caixia Gao. Establishing a CRISPR-Cas-like Immune System Conferring DNA Virus Resistance in Plants. Nature Plants 2015, 1: 15144 

4.        Penggen Duan, Shen Ni, Junmin Wang, Baolan Zhang, Ran Xu, Yuexing Wang, Hongqi Chen, Xudong Zhu, Yunhai Li. Regulation of OsGRF4 by OsmiR396 Controls Grain Size and Yield in Rice. Nature Plants 2015, doi: 10.1038/nplants.2015.203 

5.        Zhijuan Wang, Hongtao Ji, Bingjian Yuan, Shuangfeng Wang, Chao Su, Bin Yao, Hongtao Zhao, Xia Li. ABA Signalling Is Fine-Tuned by Antagonistic HAB1 Variants. Nature Communications 2015, 6: 8138 

6.        Dingzhong Tang, Jian-Min Zhou. PEPRs Spice Up Plant Immunity. The EMBO Journal 2015: e201593434 

7.        Yalin Liu, Handong Su, Junling Pang, hi Gao, Xiu-Jie Wang, James A. Birchler, Fangpu Han. Sequential de novo Centromere Formation and Inactivation on a Chromosomal Fragment in Maize. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2015, 112: E1263-1271 

8.        Kai Yang, Zhixi Tian, Chunhai Chen, Longhai Luo, Bo Zhao, Zhuo Wang, Lili Yu, Yisong Li, Yudong Sun, Weiyu Li, Yan Chen, Yongqiang Li, Yueyang Zhang, Danjiao Ai, Jinyang Zhao, Cheng Shang, Yong Ma, Bin Wu, Mingli Wang, Li Gao, Dongjing Sun, Peng Zhang, Fangfang Guo, Weiwei Wang, Yuan Li, Jinlong Wang, Rajeev K. Varshney, Jun Wang, Hong-Qing Ling, Ping Wan. Genome Sequencing of Adzuki Bean (Vigna angularis) Provides Insight into High Starch and Low Fat Accumulation and Domestication. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2015, 112: 13213-13218 

9.        Yueying Zhang, Liang Du, Ran Xu, Rongfeng Cui, Jianjun Hao, Caixia Sun, Yunhai Li. Transcription Factors SOD7/NGAL2 and DPA4/NGAL3 Act Redundantly to Regulate Seed Size by Directly Repressing KLU Expression in Arabidopsis Thaliana. The Plant Cell 2015, 27: 620-632 

10.    Yuancheng Peng, Liangliang Chen, Yaru Lu, YingbaoWu, Jack Dumenil, Zhengge Zhu, Michael W. Bevan, Yunhai Li. The Ubiquitin Receptors DA1, DAR1, and DAR2 Redundantly Regulate Endoreduplication by Modulating the Dtability of TCP14/15 in Arabidopsis. The Plant Cell 2015, 27: 649-662 

11.    Guangheng Wu, Simu Liu, Yaofei Zhao, Wei Wang, Zhaosheng Kong, Dingzhong Tang. ENHANCED DISEASE RESISTANCE4 Associates with CLATHRIN HEAVY CHAIN2 and Modulates Plant Immunity by Regulating Relocation of EDR1 in Arabidopsis. The Plant Cell 2015, 27: 857-873 

12.    ZhengWang, Zhengkui Zhou, Yunfeng Liu, Tengfei Liu, Qing Li, Yuanyuan Ji, Congcong Li, Chao Fang, Min Wang, Mian Wu, Yanting Shen, Tian Tang, Jianxin Ma, Zhixi Tian. Functional Evolution of Phosphatidylethanolamine Binding Proteins in Soybean and Arabidopsis. The Plant Cell 2015, 27: 323-336 

13.    Qian Liu, Xiangbin Chen, Kun Wu, Xiangdong Fu. Nitrogen Signaling and Use Efficiency in Plants: What's New? Current Opinion in Plant Biology 2015, 27: 192-198 

14.    Jing Yuan, Xiang Guo, Jing Hu, Zhenling Lv, Fangpu Han. Characterization of Two CENH3 Genes and Their Roles in Wheat Evolution. New Phytologist 2015, 206: 839-851 

15.    Hongtao Ji, Youning Wang, Catherine Cloix, Kexue Li, Gareth I. Jenkins, Shuangfeng Wang, Zhonglin Shang, Yiting Shi, Shuhua Yang, Xia Li. The Arabidopsis RCC1 Family Protein TCF1 Regulates Freezing Tolerance and Cold Acclimation through Modulating Lignin Biosynthesis. PLoS Genetics 2015, 11: e1005471 

16.    Ting Zhao, Lu Rui, Juan Li, Marc T. Nishimura, John P. Vogel, Na Liu, Simu Liu, Yaofei Zhao, Jeffery L. Dang, Dingzhong Tang. A Truncated NLR Protein, TIR-NBS2, Is Required for Activated Defense Responses in the Exo70B1 Mutant. PLoS Genetics 2015, 11: e1004945 

17.    Wang Youning, Li Kexue, Chen Liang, Zou Yanmin, Liu Haipei, Tian Yinping, Li Dongxiao, Wang Rui, Zhao Fang, Ferguson Brett J, Gresshoff Peter M, Li Xia. MicroRNA167-Directed Regulation of the Auxin Response Factors GmARF8a and GmARF8b Is Required for Soybean Nodulation and Lateral Root Development. Plant Physiology 2015, 168: 984-999 

18.    Baoyuan Qu, Xue He, Jing Wang, Yanyan Zhao, Wan Teng, An Shao, Xueqiang Zhao, Wenying Ma, Junyi Wang, Bin Li, Zhensheng Li, Yiping Tong. A Wheat CCAAT Box-Binding Transcription Factor Increases the Grain Yield of Wheat with Less Fertilizer Input. Plant Physiology 2015, 167: 411-423 

19.    Xue He, Baoyuan Qu, Wenjing Li, Xueqiang Zhao, Wan Teng, Wenying Ma, Yongzhe Ren, Bin Li, Zhensheng Li, Yiping Tong. The Nitrate-Inducible NAC Transcription Factor TaNAC2-5A Controls Nitrate Response and Increases Wheat Yield. Plant Physiology 2015, 169: 1991-2005 

20.    Cuicui Bai, Peng Guo, Qian Zhao, Zongyang Lv, Shijia Zhang, Fei Gao, Liyan Gao, Yingchun Wang, Zhixi Tian, Jifeng Wang, Fuquan Yang, Cuimin Liu. Protomer Roles in Chloroplast Chaperonin Assembly and Function. Molecular Plant 2015, 8(10): 1478-1492 

21.    Yiwen Li, Xueli An, Ran Yang, Xiaomin Guo, Guidong Yue, Renchun Fan, Bin Li, Zhensheng Li, Kunpu Zhang, Zhenying Dong, Luyan Zhang, Jiankang Wang, Xu Jia, Hong-Qing Ling, Aimin Zhang, Xiangqi Zhang, Daowen Wang. Dissecting and Enhancing the Contributions of High-molecular-weight Glutenin Subunits to Dough Functionality and Bread Quality. Molecular Plant 2015, 8: 332-334 

22.    Hongtao Ji, Shuangfeng Wang, Kexue Li, Dóra Szakonyi, Csaba Koncz, Xia Li. PRL1 Modulates Root Stem Cell Niche Activity and Meristem Size Through WOX5 and PLTs in Arabidopsis. The Plant Journal 2015, 81: 399-412 

23.    Tengfei Liu, Chao Fang, Yanming Ma, Yanting Shen, Congcong Li, Qing Li, Min Wang, Shulin Liu, Jixiang Zhang, Zhengkui Zhou, Rui Yang, Zheng Wang, Zhixi Tian. Global investigation of the coevolution of MIRNA genes and microRNA targets during soybean domestication. The Plant Journal 2015, doi:10.1111/tpj.13113 

24.    Qiwei Shan, Yi Zhang, Kunling Chen, Kang Zhang, Caixia Gao. Creation of Fragrant Rice by Targeted Knockout of the OsBADH2 Gene Using TALEN Technology. Plant Biotechnology Journal 2015, 13: 791-800 

25.    Na Li, Yunhai Li. Maternal Control of Seed Size in Plants. Journal of Experimental Botany 2015, 66: 1087-1097 

26.    Yafeng Ye, Binmei Liu, Meng Zhao, Kun Wu, Weimin Cheng, Xiangbin Chen, Qian Liu, Zan Liu, Xiangdong Fu, Yuejin Wu. CEF1/OsMYB103L is Involved in GA-mediated Regulation of Secondary Wall Biosynthesis in Rice. Plant Molecular Biology 2015, 89: 385-401 

27.    Dong Cao, Ying Li, Sijia Lu, Xiaohui Yuan, Jialin Wang, Qiong Jiang, Xiaohui Zhao, Haiyang Nan, Xiaoming Li, Xia Li, Youning Wang, Danning Shi, Baohui Liu, Chao Fang, Fanjiang Kong. GmmiR156b Overexpression Delays Flowering Time in Soybean. Plant Molecular Biology 2015, 89: 353-363 

28.    Guanfeng Wang, Renchun Fan, Xianping Wang, Daowen Wang, Xixnagqi Zhang. TaRAR1 and TaSGT1 Associate with TaHsp90 to Function in Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Seedling Growth and Stripe Rust Resistance. Plant Molecular Biology 2015, 87: 577-589 

29.    Peng Guo, Shan Jiang, Cuicui Bai, Wenjuan Zhang, Qian Zhao, Cuimin Liu. Asymmetric Functional Interaction between Chaperonin and Its Plastidic Cofactors. FEBS Journal 2015, 282: 3959-3970 

30.    Hua Sun, Huajie Fan, Hong-Qing Ling. Genome-Wide Identification and Characterization of the bHLH Gene Family in Tomato. BMC Genomics 2015, 16: 9-20 

31.    Lingli Dong, Hongfang Liu, Juncheng Zhang, Shuangjuan Yang, Guanyi Kong, Jeffrey S. C. Chu, Nansheng Chen, Daowen Wang. Single-Molecule Real-Time Transcript Sequencing Facilitates Common Wheat Genome Annotation and Grain Transcriptome Research. BMC Genomics 2015, 16: 1039-1051 

32.    Guangbin Luo, Xiaofei Zhang, Yanlin Zhang, Wenlong Yang, Yiwen Li, Jiazhu Sun, Kehui Zhan, Aimin Zhang, Dongcheng Liu. Composition, Variation, Expression and Evolution of Low-molecular-weight Glutenin Subunit Genes in Triticum Urartu. BMC Plant Biology 2015, 15: 68 

33.    Xiang Guo, Qinghua Shi, Jing Wang, Yanlin Hou, Yuhai Wang, Fangpu Han. Characterization and Genome Changes of New Amphiploids from Wheat Wide Hybridization. Journal of Genetics and Genomics 2015, 42: 459-461 

34.    Fa Cui, Xiaoli Fan, Mei Chen, Na Zhang, Chunhua Zhao, Wei Zhang, Jie Han, Jun Ji, Xueqiang Zhao, Lijuan Yang, Zongwu Zhao, Yiping Tong, Tao Wang, Junming Li. QTL detection for wheat kernel size and quality and the responses of these traits to low nitrogen stress. Theoretical and Applied Genetics 2015, doi:10.1007/s00122-015-2641-7 

35.    Juan Du, Zongan Huang, Biao Wang, Hua Sun, Chunlin Chen, Hong-Qing Ling, Huilan Wu. SlbHLH068 Interacts with FER to Regulate the Iron-Deficiency Response in Tomato. Annals of Botany 2015, 116: 23-34 

36.    Chao Feng, Jing Yuan, Rui Wang, Yang Liu, James A Birchler, Fangpu Han. Efficient Targeted Genome Modification in Maize Using CRISPR/Cas9 System. Journal of Genetics and Genomics 2015, doi:10.1016/j.jgg.2015.10.002 

37.    Kunmei Chen, Hongwei Li, Yaofeng Chen, Qi Zheng, Bin Li, Zhensheng Li. TaSCL14, a Novel Wheat (Triticum aestivum L.) GRAS Gene, Regulates Plant Growth, Photosynthesis, Tolerance to Photooxidative Stress, and Senescence. Journal of Genetics and Genomics 2015, 42: 21-32 

38.    Qi Zheng, Qiaoling Luo, Zhixia Niu, Hongwei Li, Bin Li, Steven Xu, Zhensheng Li. Variation in Chromosome Constitution of the Xiaoyan Series Partial Amphiploids and Its Relationship to Stripe Rust and Stem Rust Resistance. Journal of Genetics and Genomics 2015, 42(11): 657-660 

39.    Huaibing Jin, Zhaojun Wang, Da Li, Peipei Wu, Zhengying Dong, Chaowu Rong, Xin Liu, Huanju Qin, Huili Li, Daowen Wang, Kunpu Zhang. Genetic Analysis of Chromosomal Loci Affecting the Content of Insoluble Glutenin in Common Wheat. Journal of Genetics and Genomics 2015, 42: 495-505 

40.    Haoxun Li, Renchun Fan, Shulan Fu, BoWei, Shichang Xu, Jing Feng, Qi Zheng, Xianping Wang, Fangpu Han, Xiangqi Zhang. Development of Triticum aestivume-Leymus mollis Translocation Lines and Identification of Resistance to Stripe Rust. Journal of Genetics and Genomics 2015, 42: 129-132 

41.    Kang Zhang, Jinxing Liu, Yi Zhang, Zhimin Yang, Caixia Gao. Biolistic Genetic Transformation of a Wide Range of Chinese Elite Wheat (Triticum aestivum L.) Varieties. Journal of Genetics and Genomics 2015, 42: 39-42 

42.    Liqing Gu, Bo Wei, Renchun Fan, Xu Jia, Xianping Wang, Xiangqi Zhang. Development, Identification and Utilization of Introgression Lines Using Chinese Endemic and Synthetic Wheat as Donors. Journal of Integrative Plant Biology 2015, 57: 688-697 

43.    Jiamin Chen, Xianping Wang, Bo Wei, Guoliang Li, Xiangqi Zhang. TraeALDH7B1-5A, Encoding Aldehyde Dehydrogenase 7 in Wheat, Confers Improved Drought Tolerance in Arabidopsis. Planta 2015, 242: 137-151 

44.    Dezhou Cui, DandanWu, Jie Liu, Detao Li, Chunyan Xu, Song Li, Peng Li, Hua Zhang, Xu Liu, Chuan Jiang, Liwen Wang, Tingting Chen, Huabang Chen, Li Zhao. Proteomic Analysis of Seedling Roots of Two Maize Inbred Lines that Differ Significantly in the Salt Stress Response. PLoS One 2015, 10: e0116697 

45.    Meng Zhao, Binmei Liu, KunWu, Yafeng Ye, Shixia Huang, Shuansuo Wang, Yi Wang, Ruixi Han, Qian Liu, Xiangdong Fu, YuejinWu. Regulation of OsmiR156h through Alternative Polyadenylation Improves Grain Yield in Rice. PLoS One 2015, 10: e0126154 

46.    Yanlin Zhang, Guangbin Luo, Dongcheng Liu, Dongzhi Wang, Wenlong Yang, Jiazhu Sun, Aimin Zhang, Kehui Zhan. Genome-, Transcriptome- and Proteome-Wide Analyses of the Gliadin Gene Families in Triticum urartu. PLoS One 2015, 10: e0131559 

47.    Dejing Kong, Hongtao Ji, Mengjun Li, Zhanghui Dong, Xia Li. Identification of TaWD40D, a Wheat WD40 Repeat-Containing Protein That Is Associated with Plant Tolerance to Abiotic Stresses.  Plant Cell Reports 2015, 34: 395-410 

48.    Fei Gao, Wenyan Wang, Wenjuan Zhang, Cuimin Liu. α-Helical Domains Affecting the Oligomerization of Vipp1 and Its Interaction with Hsp70/DnaK in Chlamydomonas. Biochemistry 2015, 54: 4877-4889 

49.    Yonghua Han, Ann Blechl, Daowen Wang. The Distribution of Cotransformed Transgenes in Particle Bombardment-Mediated Transformed Wheat. Transgenic Research 2015, 24: 1055-1063 

50.    Xiaoli Fan, Fa Cui, Chunhua Zhao, Wei Zhang, Lijuan Yang, Xueqiang Zhao, Jie Han, Qiannan Su, Jun Ji, Zongwu Zhao, Yingping Tong, Junming Li. QTLs for Flag Leaf Size and Their Influence on Yield-Related Traits in Wheat (Triticum aestivum L.). Molecular Breeding 2015, 35: 1-16 

51.    Zhenying Dong, Bo Feng, Hui Liang, Chaowu Rong, Kunpu Zhang, Xuemin Cao, Huanju Qin, Xin Liu, Tao Wang, Daowen Wang. Grain-Specific Reduction in Lipoxygenase Activity Improves Flour Color Quality and Seed Longevity in Common Wheat. Molecular Breeding 2015, 35: 1-18 

52.    Xin Li, Dongcheng Liu, Jiazhu Sun, Wenlong Yang, Xiaoli Guo, Daowen Wang, Aimin Zhang. Characterization of Novel High-Molecular-Weight Glutenin Subunits and Their Coding Sequences in Aegilops Markgrafii. Journal of Cereal Science 2015, 65: 9-18 

53.    Cao Feng, Yalin Liu, Handong Su, Hefei Wang, James Birchler, Fangpu Han. Recent Advances in Plant Centromere Biology. Science China Life Sciences 2015, 58: 240-245 

54.    Zheng Wang, Zhixi Tian. Genomics Progress Will Facilitate Molecular Breeding in Soybean. Science China Life Sciences 2015, 58: 813-815 

55.    Hao Li, Yanchao Han, Xiaoxue Guo, Fei Xue, Changyou Wang, Wanquan Ji. Genetic Effect of Locus B2 Inhibiting Awning in Double-Ditelosomic 6B of Triticum Durum DR147. Genetic Resources and Crop Evolution 2015, 62: 407-418 

56.    Dezhou Cui, Dan Wu, Yamuna Somarathna, Chunyan Xu, Song Li, Peng Li, Hua Zhang, Huabang Chen, Li Zhao. QTL Mapping for Salt Tolerance Based on SNP Markers at the Seedling Stage in Maize (Zea mays L.). Euphytica 2015, 203: 273-283 

57.    Zhenxian Gao, Zhanliang Shi, Aimin Zhang, Jinkao Guo. Distribution of Genes Associated with Yield Potential and Water-Saving in Chinese Zone II Wheat Detected by Developed Functional Markers. Journal of Genetics 2015, 94: 35-42 

58.    Xuan Gao, Xudong Zhu, Na Fang, Penggen Duan, Yuehua Luo, Yunhai Li. Identification of QTLs for Grain Size and Characterization of the Beneficial Alleles of Grain Size Genes in Large Grain Rice Variety BL129. Journal of Integrative Agriculture 2015, doi:10.1016/S2095-3119(15)61043-7 

59.    Jiazhu Sun, Wenlong Yang, Dongcheng Liu, Juntao Zhao, Guangbin Luo, Li Xin, Yanjun Liu, Jinkao Guo, Aimin Zhang. Improvement on Mixograph Test through Water Addition and Parameter Conversions. Journal of Integrative Agriculture 2015, 14: 1715-1722 

60.    Jiali Wang, Yn Wang, Dongcheng Liu, Xiaoli Guo, Wenlong Yang, Kehui Zhan, Xiujie Wang, Aimin Zhang. Molecular Evidence of the Haploid Origin in Wheat (Triticum aestivum L.) with Aegilops kotschyi Cytoplasm and Whole Genome Expression Profiling after Haploidization. Cereal Research Communications 2015, 43: 1-11 

61.    Caixia Gao. Genome Editing in Crops: From Bench to Field. National Science Review 2015, 2: 13-15 

62.    Lujun Zhang, Qiufang Chen, Mingjie Su, Biao Yan, Xiangqi Zhang, Zhen Jiao. High-Molecular-Weight Glutenin Subunit-Deficient Mutants Induced by Ion Beam and the Effects of Glu-1 Loci Deletion on Wheat Quality Properties. Journal of Food, Agriculture & Environment 2015,doi:10.1002/jsfa.7221 

63.    Liyi Zhang, Tianqing Chen, S Marchand, F Belzle, Aimin Zhang. QTL Mapping of Fusarium Head-Blight Resistance in Six-row Barley Using DArT and SSR Markers. Journal of Triticeae Crops 2015, 35(3): 324-333 

64.    Debao Huang, Shaogan Wang, Baocai Zhang, Keke Shang-Guan, Yanyun Shi, Dongmei Zhang, Xiangling Liu, Kun Wu, Zuopeng Xu, Xiangdong Fu, Yihua Zhou. A Gibberellin-Mediated DELLA-NAC Signaling Cascade Regulates Cellulose Synthesis in Rice. The Plant Cell 2015, 27: 1681-1696 

65.    Leiying Zheng, Li Shang, Xing Chen, Limin Zhang, Yan Xia, Caroline Smith, Michael W. Bevan, Yunhai Li, Hai-Chun Jing. TANG1, Encoding a Symplekin_C Domain-Contained Protein, Influences Sugar Responses in Arabidopsis. Plant Physiology 2015, 168: 1000-1012 

66.    Shuying Liu, Lei Hu, Sujun Dong, Hongqi Chen, Xudong Zhu, Jun’e Jiang, Fang Zhang, Yunhai Li, Xiaohua Fang, Fan Chen. OsMAPK6, a Aitogen-Activated Protein Kinase, Influences Rice Grain Size and Biomass Production. The Plant Journal 2015, 84: 672-681 

67.    Christos Zamioudis, Jola Kortel, Johan A Van Pelt, Muriël Hamersveld, Nina Dombrowski, Yang Bai, Johannes Hanson, Marcel C Van Verk, Hong-Qing Ling, Paul Schulze-Lefert, M.J. Pieterse. Rhizobacterial Volatiles and PhotosynthesisRelated Signals Coordinate MYB72 Expression in Arabidopsis Roots During Onset of Induced Systemic Resistance and IronDeficiency Responses. The Plant Journal 2015, 84: 309-322 

68.    Yanfei Zhu, Yingbo Li, Fei Fei, Zongkuan Wang, Wei Wang, Aizhong Cao, Yuan Liu, Shuang Han, Liping Xing, Haiyan Wang, Wei Chen, Sanyuan Tang, Xiahe Huang, Qianhua Shen, Qi Xie, Xiue Wang. E3 Ubiquitin Ligase Gene CMPG1 - V from Haynaldia Villosa L. Contributes to Powdery Mildew Resistance in Common Wheat (Triticum aestivum L.). The Plant Journal 2015, 84: 154-168 

69.    Jiabei Liang, Chao Jiang, Huasheng Peng, Qinghua Shi, Xiang Guo, Yuan Yuan, Luqi Huang. Analysis of the Age of Panax Ginseng Based on Telomere Length and Telomerase Activity. Scientific Reports 2015, 5: 7985 

70.    Yalin Liu, Hong Su, Jing Zhang, Yang Liu, Fangpu Han, James A Birchler. Dynamic Epigenetic States of Maize Centromeres. Frontiers in Plant Science 2015, 6: 904 

71.    Jing Wang, Baoyuan Qu, Shijuan Dou, Liyun Li, Dedong Yin, Zhiqian Pang, Zhuangzhi Zhou, Miaomiao Tian, Guozhen Liu, Qi Xie, Dingzhong Tang, Xuewei Chen, Lihuang Zhu. The E3 ligase OsPUB15 interacts with the receptor-like kinase PID2 and regulates plant cell death and innate immunity. BMC Plant Biology 2015, 15: 49-63 

72.    Jun Guo, Xiuli Zhang, Yanlin Hou, Jinjin Cai, Xiaorong Shen, Tingting Zhou, Huihui Xu1, Herbert W. Ohm, Hongwei Wang, Anfei Li, Fangpu Han, Honggang Wang, Lingrang Kong. High-Density Mapping of the Major FHB Resistance Gene Fhb7 Derived from Thinopyrum ponticum and Its Pyramiding with Fhb1 by Marker-Assisted Selection. Theoretical and Applied Genetics 2015, 128: 2301-2316 

73.    Anreas Bracher, Thomas Hauser, Cuimin Liu, F Ulrich Hart, Manajit Hayer-Hart. Structural Analysis of the Rubisco-Assembly Chaperone RbcX-II from Chlamydomonas Reinhardtii. PLoS One 2015, 10: e0135448 

74.    Diaoguo An, Qi Zheng, Qiaoling Luo, Pengtao Ma, Hongxia Zhang, Lihui Li, Fangpu Han, Hongxing Xu, Yunfeng Xu, Xiaotian Zhang, Yilin Zhou. Molecular Cytogenetic Identification of a New Wheat-Rye 6R Chromosome Disomic Addition Line with Powdery Mildew Resistance. PLoS One 2015, 10: e0134534 

75.    Sen Yang, Xin Li, Lei-Gang Cai, Zeng-Qiang Qian. Characterization of the complete mitochondrial genome of Formica selysi (Insecta: Hymenoptera: Formicidae: Formicinae). Mitochondrial DNA 2015: doi:10.3109/19401736.2015.1018229 

76.    Dongdong Zhang, Bingnan Wang, Junmin Zhao, Xubo Zhao, Lianquan Zhang, Dengcai Liu, Lingli Dong, Daowen Wang, Long Mao, Aili Li. Divergence in Homoeolog Expression of the Grain Length-associated Gene GASR7 During Wheat Allohexaploidization. The Crop Journal 2015, 3: 1-9 

[ Top ]  
 
Copyright © State Key Laboratory of Plant Cell and Chromosome Engineering
Address: No.1, West Beichen Road, Chaoyang District, Beijing, China Tel: 010-64806537 Fax: 010-64806537